1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Właścicielem strony internetowej pod adresem https://marketingzglowa.pl/ jest Lucyna Bialik prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Lucyna Bialik, Raichlova 7, 15500 Praha; Republika Czeska. Działalność gospodarcza jest wpisana do Živnostenského rejstříku pod numerem IČO 88775593.
 2. Regulamin określa zasady korzystania z Serwisu oraz jego funkcjonalności, rodzaj i zakres świadczonych usług, w tym usług elektronicznych świadczonych przez Firmę, warunki i zasady składania zamówień, sposób zawierania i rozwiązywania umów na odległość, zasady i terminy płatności oraz warunki dostawy, tryb postępowań reklamacyjnych.
 3. Regulamin obowiązuje na wszystkich stronach internetowych, na których pojawi się do niego odniesienie. 
 4. Na potrzeby Regulaminu, Firma podaje swoje dane kontaktowe:
 • adres pocztowy: Lucyna Bialik, Raichlova 7, 15500 Praha 5
  adres poczty elektronicznej: kontakt@marketingzglowa.pl;
 • numer telefonu: + 48 661 959 127

2. DEFINICJE

 1. Użyte w Regulaminie definicje należy rozumieć następująco:
  • Cena – wartość wyrażona w jednostkach pieniężnych, którą Klient jest zobowiązany zapłacić Firmie lub cyfrowe odwzorowanie tej wartości; cena w rozumieniu art. 2 pkt 5h Ustawy o prawach konsumenta. 
  • Dzień roboczy – dzień tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
  • Europejska Rada Usług Cyfrowych – niezależna grupa doradcza koordynatorów ds. usług cyfrowych dla celów nadzoru dostawców usług pośrednich; Rada Usług cyfrowych w rozumieniu art. 61 Aktu o usługach cyfrowych.
  • Komisja Europejska – organ wykonawczy Unii Europejskiej.
  • Formularz kontaktowy – interaktywny formularz dostępny w Serwisie, który umożliwia Klientowi kontakt z Firmą.  
  • e-Konsultacje – usługa świadczona na rzecz Klienta za pośrednictwem Internetu, środków komunikacji na odległość lub telefonicznie.
  • Firma – Lucyna Bialik prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Lucyna Bialik, Raichlova 7, 15500 Praha; Republika Czeska, wpisana do Živnostenského rejstříku pod numerem IČO 88775593.
  • Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną korzystająca z Serwisu, oferowanych tam usług lub kontaktująca się z Firmą w celu zawarcia umowy. Klient może posiadać status Konsumenta, Przedsiębiorcy lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta. 
  • Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
  • Nielegalne Treści – informacje, które same w sobie lub przez odniesienie do działania, w tym sprzedaży produktów lub świadczenia usług, nie są zgodne z prawem Unii Europejskiej lub z prawem jakiegokolwiek państwa członkowskiego, które jest zgodne z prawem Unii Europejskiej, niezależnie od konkretnego przedmiotu lub charakteru tego prawa; nielegalne treści w rozumieniu art. 3 lit. h Aktu o usługach cyfrowych.
  • Opinie – wszystkie subiektywne wypowiedzi lub ich fragmenty publikowane przez Właściciela Serwisu w Serwisie.
  • Polityka prywatności – dokument lub podstrona Serwisu określająca zasady przetwarzania danych osobowych, dostępna kliknij tutaj.
  • Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.
  • Przedsiębiorca na prawach konsumenta – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej; osoba fizyczna, o której mowa w art. 7aa Ustawy o prawach konsumenta.
  • Regulamin – niniejszy dokument lub podstrona Serwisu, dostępny kliknij tutaj.
  • Serwis – serwis internetowy dostępny pod adresem https://marketingzglowa.pl/
  • System do Konsultacji – serwis internetowy dostępny pod adresem https://calendar.google.com/calendar   umożliwiający zakupu Konsultacji. 
  • Siła wyższa – zdarzenie o charakterze przypadkowym lub naturalnym, całkowicie niezależne od woli stron lub działania, którego nie można było przewidzieć i niemożliwe było zapobieżenie mu. Przykładem takiego zdarzenia jest powódź, włamanie, wojna, akt terroru, pandemia czy wprowadzenie stanu wyjątkowego.
  • Treści – wszelkie informacje, w tym dane osobowe i nieosobowe wytwarzane lub dostarczane przez Użytkownika w ramach korzystania z Usług elektronicznych.
  • Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
  • Usługa elektroniczna – usługa świadczona drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu; usługa w rozumieniu art. 2 pkt 4 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; usługa społeczeństwa informacyjnego w rozumieniu art. 1 ust. 1 lit. b) dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/1535 z dnia 9 września 2015 r. ustanawiająca procedurę udzielania informacji w dziedzinie przepisów technicznych oraz zasad dotyczących usług społeczeństwa informacyjnego (tekst jednolity), Dz. U. UE.L.2015.241.1.
  • Użytkownik – każda osoba fizyczna odwiedzająca Serwis korzystająca z Usług elektronicznych dostępnych w Serwisie opisanych w Regulaminie, w tym Klient.  
  • 89/2012 Sb. občanský zákoník
  • 634/1992 Sb. Zákon o ochraně spotřebitele
  • 127/2005 Sb. Zákon o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích)
  • Akt o usługach cyfrowych (lub DSA) – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/2065 w sprawie jednolitego rynku usług cyfrowych oraz zmiany dyrektywy 2000/31/WE (akt o usługach cyfrowych), Dz.U. L 277 z 27.10.2022, s. 1–102).
  • Dyrektywa 2011/93/UE – Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/93/UE z dnia 13 grudnia 2011 r. w sprawie zwalczania niegodziwego traktowania w celach seksualnych i wykorzystywania seksualnego dzieci oraz pornografii dziecięcej, zastępująca decyzję ramową Rady 2004/68/WSiSW, Dz. U. U.E.L.2011.335.1.

2. Pojęcia opisane w niniejszym punkcie mają znaczenie dla łatwiejszego posługiwania się Regulaminem. Mogą być pisane z wielkiej lub z małej litery, co nie zmienia nadanego im znaczenia

3. WARUNKI KORZYSTANIA Z SERWISU

 1. Przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu, Firma udostępnia Użytkownikowi Regulamin w sposób nieodpłatny na samym dole Serwisu. Treść Regulaminu może zostać utrwalona przez Użytkownika poprzez jego pobranie, zapisanie na nośniku lub wydrukowanie w każdej chwili ze strony Serwisu.
 2. Użytkownik może korzystać z udostępnionych funkcjonalności Serwisu w sposób zgodny z Regulaminem i obowiązującymi przepisami prawa, a także w sposób niezakłócający funkcjonowanie Serwisu oraz działań podejmowanych przez innych Użytkowników
 3. Użytkownik nie może korzystać z Serwisu, w tym składać Zamówienia w sposób anonimowy, pod pseudonimem lub używając niepoprawnych danych osobowych.
 4. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Serwisu zgodnie z Regulaminem, obowiązującymi przepisami prawa i dobrymi obyczajami, z uwzględnieniem dóbr osobistych i praw własności intelektualnej, w szczególności praw autorskich przysługujących Właścicielowi Serwisu lub osobom trzecim oraz w sposób niezakłócający funkcjonowanie Serwisu. 
 5. W ramach korzystania ze Serwisu, zakazane jest dostarczanie lub przekazywanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym, w szczególności poprzez rozsyłanie treści zabronionych przepisami prawa, w tym w ramach formularzy dostępnych w Serwisie lub naruszające w jakikolwiek sposób prawa własności intelektualnej.
 6. Za pośrednictwem Serwisu odbywa się sprzedaż przez 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu przez cały rok. Firma zastrzega sobie możliwość czasowego wyłączenia Serwisu z przyczyn technicznych.
 7. Serwis ma charakter informacyjny i służy prezentacji oferty Firmy. 
 8. Firma może weryfikować Treści pozostawione przez Użytkownika w Serwisie. Szczegółowe zasady weryfikowania i moderowania Treści, zgłaszania Nielegalnych Treści, Treści niezgodnych Regulaminem, wydawanie decyzji oraz prawo odwołania się od decyzji reguluje załącznik nr 3 do Regulaminu.

4. WYMAGANIA TECHNICZNE

 1. Korzystanie ze Serwisu możliwe jest pod warunkiem spełnienia po stronie Użytkownika minimalnych wymagań technicznych:
  • posiadanie urządzenia umożliwiającego dostęp do sieci internet, wyposażonego w sprawny system operacyjny, np. Mac OS, Android, Windows;
  • zainstalowanie na urządzeniu, o którym mowa powyżej, aktualnej wersji przeglądarki internetowej obsługującej HTML5 zapewniającej dostęp do zasobów sieci internet, takich jak: Mozilla FireFox, Google Chrome, Safari lub innej kompatybilnej przeglądarki internetowej obsługującej pliki cookie;
  • posiadania aktywnego konta poczty elektronicznej.
 2. W celu zapewniania bezpieczeństwa w Serwisie, Firma podejmuje środki techniczne, organizacyjne i prawne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa, w szczególności stosuje środki służące zapobieganiu, pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych przez Internet. Firma zapewnia bezpieczeństwo transmisji danych przekazywanych w Serwisie poprzez stosowanie protokołu SSL.

 

5. USŁUGI ELEKTRONICZNE. PUNKT KONTAKTOWY

 

 1. Firma świadczy na rzecz Użytkownika za pośrednictwem Serwisu Usługi elektroniczne. 
 2. Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej zostaje zawarta na warunkach określonych w Regulaminie, na czas nieoznaczony w przypadku:
  • dostępu do Serwisu – z chwilą skutecznego wywołania przez Użytkownika w oknie przeglądarki urządzenia Użytkownika, strony internetowej Serwisu lub skorzystania przez Użytkownika z przekierowania prowadzącego do Serwisu;
  • korzystania z funkcjonalności Serwisu – z chwilą skorzystania przez Użytkownika z danej usługi.
 3. Na warunkach określonych w Regulaminie, umowa o świadczenie Usługi elektronicznej zostaje rozwiązana w przypadku:
  • dostępu do Serwisu – z chwilą opuszczenia Serwisu przez Użytkownika;
  • korzystania z funkcjonalności Serwisu – zaprzestania korzystania z danej funkcjonalności lub z chwilą opuszczenia Serwisu przez Użytkownika.
 4. Korzystanie z Usług elektronicznych jest nieodpłatne i dobrowolne, ale niezbędne w celu przeglądania Serwisu. 
 5. Usługi elektroniczne mają charakter jednorazowy i ulegają zakończeniu z chwilą zaprzestania korzystania z funkcjonalności Serwisu albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania korzystania z Serwisu.
 6. Użytkownik może w każdym czasie rozwiązać każdą umowę o świadczenie Usługi elektronicznych, bez podawania przyczyny, ze skutkiem natychmiastowym.
 7. Firma wyznaczyła punkt kontaktowy, z którym można skontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej kontakt@marketingzglowa.pl. Punkt kontaktowy właściwy jest do bezpośredniej komunikacji z Użytkownikami oraz organami państw członkowskich należących do UE oraz Komisji Europejskiej i Europejskiej Rady Usług Cyfrowych.
 8. W przypadku zastrzeżeń dotyczących działania Serwisu, Użytkownik może złożyć reklamację:
  • w formie elektronicznej na adres: kontakt@marketingzglowa.pl;
  • w formie tradycyjnej na adres: Lucyna Bialik, Raichlova 7, 155 00 Praha 5; Republika Czeska
 9. Zaleca się podanie w opisie reklamacji informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości oraz określenia żądania oraz danych kontaktowych składającego reklamację. Podanie tych danych jest fakultatywne i nie wpływa na skuteczność reklamacji złożonej z ich pominięciem.
 10. Wszelkie reklamacje rozwiązywane są niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji. Składający reklamację otrzymuje odpowiedź w formie wiadomości poczty elektronicznej wysłanej na adres e-mail, z którego została wysłana reklamacja. 
 11. Korzystanie z Usług elektronicznych związane jest z przesyłaniem danych przy pomocy sieci internet, co obarczone jest ryzykiem charakterystycznym dla tej sieci.

6. KONSULTACJE

 1. Klient dokonuje zakupu Konsultacji za pośrednictwem Systemu do Konsultacji. 

 2. W celu zamówienia Konsultacji za pośrednictwem Systemu do Konsultacji należy wejść na stronę internetową https://calendar.google.com/calendar/u/0/appointments/schedules/AcZssZ3g_RsMeYf7wCaFqPG9G50TbeAalNeIm9p4ymneOkKxU4u2yFno4QmWqWnoSGfo7J3RZTwLkUsx a następnie dokonać wyboru Konsultacji podejmując kolejne kroki zgodnie z komunikatami wyświetlanymi na podstronach Systemu do Konsultacji.
 3. Wybór Konsultacji, w tym ich rodzaju oraz liczby, dokonywany jest poprzez dodanie poszczególnych Konsultacji do Koszyka.
 4. W celu dokonania zakupu, po dokonaniu wyboru Konsultacji, Klient powinien nacisnąć przycisk „Dodaj do koszyka”. 
 5. Po naciśnięciu przycisku „Zobacz koszyk” Klient zostanie przeniesiony do podstrony Systemu do Konsultacji, na którą wyświetli się informacja prezentująca wybrane Konsultacje, ich cenę, ilość, a także informacje o ich łącznym koszcie Usług („Podsumowanie koszyka”).
 6. W celu sfinalizowania zakupu Klient powinien nacisnąć przycisk „Przejdź do kasy”. Po naciśnięciu przycisku „Przejdź do kasy”, Klient zostanie przeniesiony na podstronę serwisu, w której zobowiązany będzie do podania swoich danych osobowych, wyboru płatności oraz dostawy. 
 7. W celu zakupu Konsultacji konieczne jest podanie przez Klienta danych osobowych niezbędnych do realizacji zlecenia, tj.:
  • imię;
  • nazwisko;
  • adres e-mail;
   a w przypadku Przedsiębiorcy lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta dodatkowo:
  • nazwa firmy (opcjonalnie);
  • numer NIP (opcjonalnie).
 8. Po podaniu danych osobowych Klient powinien zweryfikować wszystkie dane, które tam wprowadził.
 9. W przypadku nieprawidłowości Systemy do Konsultacji będzie nadawał komunikaty wskazujące na popełnione błędy lub braki uniemożliwiające przejście do kolejnego etapu zakupu Konsultacji. 
 10. Przed dokonaniem finalizacji zakupu, Klient powinien:
  • zaakceptować uprzednio przeczytany Regulamin i Politykę prywatności poprzez zaznaczenie okienka oznaczonego jako “Przeczytałem(-łam) i akceptuję regulamin i politykę prywatności”, który zawiera aktywne linki, po naciśnięciu, których w nowym oknie otwiera się odpowiednio podstrona Serwisu z Regulaminem lub Polityką prywatności;
  • Wyrażam zgodę na wykonanie w pełni usługi przed upływem terminu odstąpienia od umowy zawartej na odległość. Jestem świadomy(-ma), że w ten sposób tracę prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość i przyjmuję to do wiadomości.
  • w zależności od wybranych Produktów:
   • wyrazić zgodę na dostarczenie usługi objętej zamówieniem w całości przed upływem terminu odstąpienia od Umowy zawartej na odległość. Treść komunikatu przy okienku jest następująca: „Wyrażam zgodę na wykonanie w pełni usługi objętej zamówieniem przed upływem terminu odstąpienia od umowy zawartej na odległość. Jestem świadomy(-ma), że w ten sposób tracę prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość i przyjmuję to do wiadomości”;
   • wyrazić zgodę na rozpoczęcie świadczenia usługi objętej Zamówieniem przed upływem terminu odstąpienia od Umowy zawartej na odległość. Treść komunikatu przy okienku jest następująca: „Wyrażam zgodę na rozpoczęcie świadczenia usługi objętej zamówieniem przed upływem terminu odstąpienia od umowy zawartej na odległość. Przyjmuję do wiadomości, że w przypadku zgłoszenia żądania odstąpienia od umowy zawartej na odległość, zgodnie z art. 35 ustawy o prawach konsumenta, będę zobowiązany(-na) do zapłaty za świadczenie spełnione do chwili odstąpienia od umowy”.
 1. Akceptacja checkboxów jest niezbędna do realizacji Zamówienia
 2. Po dokonaniu czynności, o których mowa powyżej, Klient powinien wyrazić zgodę na realizację zamówienia poprzez kliknięcie przycisku „kupuję i płacę”, który wskazuje na konieczność zapłaty za zamówienie.
 3. Po kliknięciu w przycisk „kupuję i płacę”, Klient zostanie przeniesiony na stronę systemu płatności celem dokonania płatności za wybrane Konsultacje. 
 4. Klient ma świadomość, że dokonując kliknięcia w przycisk „kupuję i płacę” potwierdza złożenie zamówienia z obowiązkiem uiszczenia należnej Kancelarii zapłaty. Potwierdzenie złożenia zamówienia stanowi oświadczenie woli Klienta zawarcia z Firmą umowy, zgodnie z treścią Regulaminu.
 5. Po złożeniu zamówienia Firma niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie i jednocześnie przyjmuje zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie Klienta stosownych informacji na adres poczty elektronicznej Klienta podanej w trakcie składania zamówienia.
 6. Umowę traktuje się jako zawartą z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa w punkcie 7.15 Regulaminu.
 7. W przypadku złożenia zgody na dostarczenie e-Konsultacji w okolicznościach powodujących utratę prawa odstąpienia od umowy, wiadomość e-mail, o której mowa w pkt 7.15 Regulaminu uwzględnia również informację o złożeniu takiej zgody.
 8. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej umowy następuje poprzez udostępnienie Regulaminu na stronie internetowej Serwisu oraz przesłanie Klientowi wiadomości e-mail, o której mowa w 7.15 Regulaminu.
 9. Firma nie odpowiada za nieprawidłowości, w tym problemy techniczne związane z brakiem możliwości realizacji Konsultacji, jeżeli przyczyna leży po stronie Klienta lub podmiotów trzecich, z których usług korzysta Klient. 
 10. W przypadku wystąpienia problemów technicznych zarówno w całości, jak i w części, które będą leżeć po stronie Firmy wyznaczy ona inny termin realizacji Konsultacji. Uiszczona Cena zostanie zaliczona na poczet realizacji Konsultacji w nowym terminie lub zostanie zwrócona Klientowi – zgodnie z jego decyzją.

 

 

7. WYNAGRODZENIE

1.       Firma przesyła, na życzenie Klienta, faktury (bez VAT) w formie
elektronicznej na adres poczty elektronicznej Klienta podany
w korespondencji elektronicznej.

2.       Klient wyraża zgodę na przesłanie faktury (bez VAT)
za pośrednictwem poczty elektronicznej. 

 

3.       Wynagrodzenie z tytułu Konsultacji jest określone każdorazowo
w opisie usługi w Systemie do Konsultacji. Płatność dokonywana
jest za pośrednictwem systemu płatności dostępnego w Systemie
do Konsultacji.

 

 8.  PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ

 1. Konsument, który zawarł z Właścicielem Serwisu Umowę na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyn oraz bez ponoszenia kosztów, z zastrzeżeniem punktu 9.4 Regulaminu. 
 2. Konsument może złożyć oświadczenie na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Ustawy o prawach konsumenta lub na wzorze stanowiącym załącznik nr 2 do Regulaminu. Korzystanie z wzorów, o których mowa w zdaniu poprzedzającym nie jest obowiązkowe.
 3. Aby zachować termin do odstąpienia od Umowy zawartej na odległość wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Konsumentowi prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone:
  • w formie elektronicznej na adres: kontakt@marketingzglowa.pl.  
  • w formie tradycyjnej na adres: Lucyna Bialik, Raichlova 7, 155 00 Praha 5; Republika Czeska
 4. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy o świadczenie usług, jeżeli Firma wykonała w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Firmę utraci prawo odstąpienia od umowy.
 5. W przypadku Usługi, której wykonywanie – na wyraźne żądanie Konsumenta – rozpoczęło się przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, Konsument, który wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu takiego żądania, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnionego do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.
 6. Firma ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, z zastrzeżeniem 9.4-9.5 Regulaminu. 
 7. Firma dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 8. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.
 9. Punkt 9 Regulaminu oraz postanowienia w nim zawarte stosuje się odpowiednio do Przedsiębiorców na prawach Konsumenta.

9. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZWIĄZYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ PRZEZ KONSUMENTA

 1. Firma wyraża zgodę na pozasądowe metody rozwiązywania sporów
 2. Klient będący Konsumentem posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji dochodzenia roszczeń. Klient ma między innymi możliwość:
  • zwrócenia się do Stały Polubowny Sąd Konsumencki (Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky) z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy;
  • zwrócenia się do inspektora Czeska Inspekcja Handlowa (Česká obchodní inspekce) z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Właścicielem Serwisu;
  • skorzystania z pomocy Rzecznika Praw Konsumenta (Spotřebitelskeho ombudsmana) lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów, np. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich.
 3. Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest tutaj. Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi Konsumentów i Przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.
 4. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektorów Inspekcji Handlowej oraz pod na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów – tutaj

 

10. DANE OSOBOWE I PLIKI COOKIE

Szczegółowe informacje dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych, w tym informacja o prawach Użytkownika związanych z przetwarzaniem danych osobowych, a także zasady wykorzystywania plików cookie znajdują się w Polityce prywatności

 

11. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. Firma nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści względem Przedsiębiorcy, który nie jest Przedsiębiorcą na prawach konsumenta, o ile wyłączenie tej odpowiedzialności jest zgodne z Kodeksem etyki. 
 2. W czasie trwania Siły wyższej, Strony zawartej Umowy zwolnione będą od wszelkiej odpowiedzialności za jej niewykonanie lub nienależyte wykonanie, jeżeli tylko okoliczności zaistnienia Siły wyższej będą stanowiły przeszkodę w wykonaniu zawartej Umowy. 
 3. Punkt 12 Regulaminu ma zastosowanie również w okresie bezpośrednio poprzedzającym lub następującym bezpośrednio po wystąpieniu Siły wyższej, jeżeli tylko we wskazanym okresie oddziaływanie Siły wyższej będzie stanowiło przeszkodę w wykonaniu Umowy

12. ZMIANY REGULAMINU

 1. Regulamin obowiązuje od dnia publikacji w Serwisie i stanowi integralną część zawieranej z Klientem umowy. 
 2. Wszelkie prawa do Serwisu, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, jego domeny internetowej, strony internetowej Serwisu, a także wzorców, formularzy, logotypów, zdjęć zamieszczonych na stronie Serwisu należą do Firmy lub Firma posiada licencję lub inne prawo uprawniające do ich wykorzystywania.
 3. Umowy zawierane są w języku polskim i w oparciu o przepisy prawa polskiego.
 4. Firma zastrzega sobie, w zakresie dopuszczalnym przez obowiązujące przepisy, prawo do dokonywania zmian Regulaminu. Firma jest uprawniona do jednostronnej zmiany Regulaminu w zakresie, który nie został indywidualnie uzgodniony z Użytkownikiem z uzasadnionych przyczyn. Za uzasadnioną przyczynę uznaje się w szczególności:
  1. Regulamin obowiązuje od dnia publikacji w Serwisie i stanowi integralną część zawieranej z Klientem umowy. 
  2. Wszelkie prawa do Serwisu, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, jego domeny internetowej, strony internetowej Serwisu, a także wzorców, formularzy, logotypów, zdjęć zamieszczonych na stronie Serwisu należą do Firmy lub Firma posiada licencję lub inne prawo uprawniające do ich wykorzystywania.
  3. Umowy zawierane są w języku polskim i w oparciu o przepisy prawa polskiego.
  4. Firma zastrzega sobie, w zakresie dopuszczalnym przez obowiązujące przepisy, prawo do dokonywania zmian Regulaminu. Firma jest uprawniona do jednostronnej zmiany Regulaminu w zakresie, który nie został indywidualnie uzgodniony z Użytkownikiem z uzasadnionych przyczyn. Za uzasadnioną przyczynę uznaje się w szczególności:
  • regulamin wymaga uzupełnienia, doprecyzowania lub modyfikacji ze względu na przepisy prawa powszechnie obowiązującego na terenie Republiki Czeskiej lub z uwagi na konieczność stworzenia większej transparentności Regulaminu
  • wydanie przez organy administracji publicznej decyzji lub aktów o analogicznym charakterze, jak również wytycznych w jakim dokumenty te modyfikują treść Regulaminu albo nakładają na Firmę obowiązek określonej modyfikacji Regulaminu;
  • wprowadzenie przez Firma nowych funkcjonalności Serwisu lub dokonanie modyfikacji ich dotychczasowego zakresu;
  • wprowadzenie przez Firmę nowych lub modyfikację istniejących systemów informatycznych; 
  • powstanie orzecznictwa sądowego lub administracyjnego, z którego wynika, że treść Regulaminu jest sprzeczna z prawem.
  1. Zmiana Regulaminu nie dotyczy umów zawartych przed dniem wejścia w życie zmiany Regulaminu.
  2. Firma informuje Użytkownika o proponowanej zmianie Regulaminu poprzez publikację w Serwisie:
  • treści proponowanej zmiany Regulaminu;
  • dacie wejścia w życie zmian Regulaminu;
  • jednolitej treści Regulaminu po zmianach.
 • regulamin wymaga uzupełnienia, doprecyzowania lub modyfikacji ze względu na przepisy prawa powszechnie obowiązującego na terenie Republiki Czeskiej lub z uwagi na konieczność stworzenia większej transparentności Regulaminu
 • wydanie przez organy administracji publicznej decyzji lub aktów o analogicznym charakterze, jak również wytycznych w jakim dokumenty te modyfikują treść Regulaminu albo nakładają na Firmę obowiązek określonej modyfikacji Regulaminu;
 • wprowadzenie przez Firma nowych funkcjonalności Serwisu lub dokonanie modyfikacji ich dotychczasowego zakresu;
 • wprowadzenie przez Firmę nowych lub modyfikację istniejących systemów informatycznych; 
 • powstanie orzecznictwa sądowego lub administracyjnego, z którego wynika, że treść Regulaminu jest sprzeczna z prawem.
 1. Zmiana Regulaminu nie dotyczy umów zawartych przed dniem wejścia w życie zmiany Regulaminu.
 2. Firma informuje Użytkownika o proponowanej zmianie Regulaminu poprzez publikację w Serwisie:
 • treści proponowanej zmiany Regulaminu;
 • dacie wejścia w życie zmian Regulaminu;
 • jednolitej treści Regulaminu po zmianach.

13. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów pomiędzy:
  • Firmą a Konsumentem zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z właściwymi przepisami Kodeksu postępowania cywilnego;
  • Firmą a Przedsiębiorcą na prawach konsumenta zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z właściwymi przepisami Kodeksu postępowania cywilnego
  • Firmą a Przedsiębiorcą zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na miejsce prowadzenia działalności przez Kancelarię. 
 2. W celu uniknięcia wątpliwości przyjmuje się, że żadne z postanowień Regulaminu nie ogranicza praw Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta jakie przysługują mu na podstawie przepisów prawa obowiązującego na terytorium Republiki Czeskiej. W przypadku stwierdzenia istnienia postanowienia Regulaminu o takim charakterze, bezwzględne zastosowanie znajdują przepisy obowiązującego prawa. 
 3. Jeżeli jakiekolwiek postanowienie Regulaminu okaże się lub stanie się nieważne albo niewykonalne, pozostaje to bez wpływu na ważność pozostałych postanowień, chyba że bez tych postanowień Strony nie zawarłyby Umowy, a nie jest możliwa zmiana lub uzupełnienie Regulaminu w sposób oddający możliwie najwierniej zamiar Stron wyrażony w postanowieniu, które uznane zostało za nieważne albo niewykonalne.
 4. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa czeskiego.

 Regulamin wchodzi w życie w dniu 17.5.2024. r. 

Załączniki:

Załącznik do Regulaminu nr 1 – Wzór formularza odstąpienia od umowy

Załącznik do Regulaminu nr 2 – Wzór formularza reklamacyjnego

Załącznik do Regulaminu nr 3 – Polityka Prywatności i plików cookies

Załącznik do Regulaminu nr 4 – Zasady weryfikowania i moderowania Treści, zgłaszania Nielegalnych Treści, Treści niezgodnych Regulaminem, wydawanie decyzji oraz prawo odwołania się od decyzji

Załącznik do Regulaminu nr 1 – Wzór formularza odstąpienia od umowy

 

Formularz Odstąpienia od Umowy

[formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy]

……………………………….

(miejscowość data)

…………………………….

(imię i nazwisko)

…………………………….

(ulica nr domu; mieszkania)

…………………………….

(kod pocztowy miejscowość)

www.……………………….pl

……………………………….

Ja/My (*) niniejszym informuję/informujemy (*) o moim/naszym (*) odstąpieniu od umowy o świadczenie usługi dostępu do Systemu www.……………………….pl

Data zawarcia umowy (*) /odbioru (*) _____________________________________

Imię i nazwisko konsumenta (-ów) _____________________________________

Adres konsumenta (-ów) ___________________________________________________________

____________________

Podpis konsumenta (-ów)

(*) niepotrzebne skreślić

Załącznik do Regulaminu nr 2 – Wzór formularza reklamacyjnego

 

FORMULARZ REKLAMACYJNY

……………………………….

(miejscowość data)

…………………………….

(imię i nazwisko)

…………………………….

(ulica nr domu; mieszkania)

…………………………….

(kod pocztowy miejscowość)

…………………………….

(login ………………..pl) www.……………………….pl

……………………………….

……………………………….

……………………………….

……………………………….

Wersja i nazwa przeglądarki internetowej na której występuje problem:

…………………………………………………………………………………………………………

Opis usterki/błędu/wady, wraz ze wskazaniem czasu jej wystąpienia;

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

____________________

Podpis konsumenta (-ów)

Załącznik do Regulaminu nr 3 – Polityka Prywatności i Plików Cookies

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES

Polityka prywatności

Dzień dobry!

Jeżeli tutaj trafiłeś, to znak, że cenisz swoją prywatność. Doskonale to rozumiem, dlatego przygotowałam dla Ciebie ten dokument, w którym znajdziesz zasady przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies i innych technologii śledzących w związku z korzystaniem ze strony internetowej https://marketingzglowa.pl/ Lucyna Bialik. W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z polityką prywatności, w każdej chwili możesz skontaktować się ze mną, wysyłając wiadomość na adres kontakt@marketingzglowa.pl.

 

Skrócona wersja – najważniejsze informacje

Dbam o Twoją prywatność, ale również o Twój czas. Dlatego przygotowałam dla Ciebie skróconą wersję najważniejszych zasad związanych z ochroną prywatności.

Zapisując się do newslettera, składając zamówienie, dodając komentarz na blogu lub po prostu kontaktując się ze mną, przekazujesz mi swoje dane osobowe, a ja gwarantuję Ci, że Twoje dane pozostaną poufne, bezpieczne i nie zostaną udostępnione jakimkolwiek podmiotom trzecim bez Twojej wyraźnej zgody.

Korzystam z narzędzi analitycznych, takich jak Google Analytics, które zbierają anonimowe informacje na temat Twoich odwiedzin strony, takie jak podstrony, które wyświetliłeś, czas, jaki spędziłeś na stronie czy przejścia pomiędzy poszczególnymi podstronami. Wiąże się to z wykorzystaniem plików cookies firmy Google.

Korzystam z narzędzi remarketingowych, takich jak Facebook Pixel, by kierować do Ciebie reklamy. Wiążę się to z wykorzystywaniem plików cookies firmy Facebook.

Wyświetlam na stronie filmy pochodzące z serwisu YouTube oraz Vimeo. Oglądanie tych filmów wiąże się z akceptacją plików cookies firmy Google dotyczących usługi YouTube oraz plików cookies firmy Vimeo.

Zapewniam możliwość korzystania z funkcji społecznościowych, takich jak udostępnianie treści w serwisach społecznościowych oraz subskrypcja profilu społecznościowego. Korzystanie z tych funkcji wiąże się z wykorzystywaniem plików cookies administratorów serwisów społecznościowych takich jak Facebook, Instagram, YouTube.

Zapewniam możliwość dodawania komentarzy na blogu. Korzystam w tym zakresie z systemu Disqus, co wiążę się z wykorzystywaniem plików cookies firmy Disqus.

Wykorzystuję pliki cookies, byś mógł w sposób komfortowy korzystać ze strony.

Jeżeli powyższe informacje nie są dla Ciebie wystarczające, poniżej znajdziesz dalej idące szczegóły.

 

Dane osobowe

Administratorem Twoich danych osobowych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych jest Lucyna Bialik prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Lucyna Bialik, Raichlova 7, 15500 Praha; Republika Czeska, wpisana do Živnostenského rejstříku pod numerem IČO 88775593.

Cele, podstawy prawne oraz okres przetwarzania danych osobowych wskazane są odrębnie w stosunku do każdego celu przetwarzania danych (patrz: postanowienia poniżej zawierające szczegółowy opis różnych celów przetwarzania danych).

W związku z przetwarzaniem przeze mnie Twoich danych osobowych, przysługują Ci następujące uprawnienia:

 • prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
 • prawo do przenoszenia danych,
 • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli uprzednio wyraziłeś taką zgodę,
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem przeze mnie danych osobowych.

Powyższe uprawnienia możesz realizować zgodnie z zasadami opisanymi w art. 16 – 21 RODO, kontaktując się ze mną pod adresem kontakt@marketingzglowa.pl

Podanie przez Ciebie danych osobowych jest zawsze dobrowolne, ale niezbędne, by złożyć zamówienie, zapisać się do newslettera, dodać komentarz na blogu lub po prostu skontaktować się ze mną.

Gwarantuję Ci poufność wszelkich przekazanych mi danych osobowych. Zapewniam podjęcie wszelkich środków bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych wymaganych przez przepisy o ochronie danych osobowych. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione. Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na terytorium Unii Europejskiej.

 

Newsletter

Za pośrednictwem strony możesz zapisać się do newslettera zawierającego informacje o nowościach, promocjach, produktach i usługach związanych z moją aktywnością w Internecie. W celu przesyłania newslettera, przetwarzane są Twoje dane osobowe w zakresie imienia i adresu e-mail.

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych w przypadku newslettera jest Twoja zgoda wyrażona poprzez zaznaczenie stosownej treści checkboxa przy zapisywaniu się do newslettera. Taką zgodę możesz w każdej chwili wycofać, rezygnując z otrzymywania newslettera.

Dane przetwarzane są przez czas funkcjonowania newslettera, chyba, że zrezygnujesz z otrzymywania newslettera, co spowoduje usunięcie danych z bazy.

 

 

Zamówienia

Składając zamówienie, musisz podać swoje dane osobowe niezbędne do realizacji zamówienia, tj. imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu i adres do dostawy zamówienia. Możesz również podać dodatkowe dane, takie jak informacje o prowadzonej działalności gospodarczej. Jeżeli podałeś wcześniej takie dane w swoim koncie użytkownika, to dane te zostaną automatycznie podstawione do formularza zamówienia, przy czym zawsze masz możliwość ich modyfikacji.

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych zawartych w zamówieniu jest wykonanie umowy.

Dane podane w formularzu zamówienia zostaną zapisane w bazie i będą w niej przechowywane do czasu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy. Każde zamówienie odnotowywane jest jako odrębna pozycja w bazie. Oprócz danych osobowych odnotowywane są również szczegóły zamówienia takie jak data złożenia zamówienia, przedmiot i wartość zamówienia, wybrany sposób dostawy i płatności.

 

Faktury

Jeżeli wystawiam Ci fakturę, to w tym celu przetwarzam Twoje dane osobowe w zakresie niezbędnym do wystawienia faktury. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych w tym przypadku jest wypełnienie prawnego obowiązku wystawienia faktury. Ponadto, wszystkie wystawione faktury uwzględniane są w dokumentacji księgowej, w związku z czym Twoje dane w sposób naturalny będą przetwarzane w ramach tej dokumentacji przez okres czasu wymagany przez przepisy prawa.

 

Komentarze

Dodając komentarz na blogu, przekazujesz mi swoje dane w zakresie imienia i nazwiska, adresu e-mail, adresu strony internetowej oraz treści komentarza. Ponadto, w systemie odnotowywany jest adres IP, z wykorzystaniem którego dodałeś komentarz.

Dane zostają zapisane w bazie systemu WordPress. Dane z bazie mojego systemu WordPress są w niej przechowywane przez cały okres funkcjonowania bloga. Dane zostaną usunięte z bazy, gdy podejmę decyzję o zamknięciu bloga. 

Twoje dane są w tym przypadku przetwarzane na podstawie Twojej zgody wynikającej z dodania komentarza. Dane przetwarzane są wyłącznie w celu opublikowania komentarza na blogu. Część danych (imię i nazwisko, zdjęcie profilowe) będą dostępne publicznie na blogu przy Twoim komentarzu.

 

Kontakt e-mailowy

Kontaktując się ze mną za pośrednictwem poczty elektronicznej, w sposób naturalny przekazujesz mi swój adres e-mail jako adres nadawcy wiadomości. Ponadto, w treści wiadomości możesz zawrzeć również inne dane osobowe.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w takim przypadku jest Twoja zgoda wynikająca z zainicjowania ze mną kontaktu.

Twoje dane osobowe przekazywane mi w ramach kontaktu e-mailowego przetwarzane są wyłącznie w celu obsługi Twojego zapytania. Treść korespondencji może podlegać archiwizacji.

 

Pliki cookies i inne technologie śledzące

Moja strona, podobnie jak niemal wszystkie inne strony internetowe, wykorzystuje pliki cookies, by zapewnić Ci najlepsze doświadczenia związane z korzystaniem ze strony.

Cookies to niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na Twoim urządzeniu końcowym (np. komputerze, tablecie, smartfonie), które mogą być odczytywane przez mój system teleinformatyczny.

Cookies pozwalają mi:

 • zapewnić prawidłowe funkcjonowanie strony jakiego oczekujesz,
 • poprawić szybkość i bezpieczeństwo korzystania ze strony,
 • ulepszać funkcje dostępne dla Ciebie na stronie,
 • korzystać z narzędzi analitycznych,
 • korzystać z narzędzi marketingowych,
 • korzystać z systemu komentarzy,
 • wyświetlać na stronach filmy z serwisu YouTube oraz Vimeo,
 • zapewniać funkcje społecznościowe.
 • Więcej szczegółów znajdziesz poniżej.

 

Zgoda na cookies. Podczas pierwszej wizyty na stronie wyświetlana jest Ci informacja na temat stosowania plików cookies. Zaakceptowanie i zamknięcie tej informacji oznaczają, że wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies zgodnie z postanowieniami niniejszej polityki prywatności. Zgodę zawsze możesz wycofać, usuwając pliki cookies oraz zmieniając ustawienia plików cookies w Twojej przeglądarce. Pamiętaj jednak, że wyłączenie plików cookies może powodować trudności w korzystaniu ze strony, jak również z wielu innych stron internetowych, które stosują cookies.

Cookies własne. Pliki cookies można podzielić na własne oraz pochodzące od podmiotów trzecich. Jeżeli chodzi o cookies własne, wykorzystuję je w celu prawidłowego działania strony.

Cookies podmiotów trzecich. Moja strona, podobnie jak większość współczesnych stron internetowych, wykorzystuje funkcje zapewniane przez podmioty trzecie, co wiąże się z wykorzystywaniem plików cookies pochodzących od podmiotów trzecich. Wykorzystanie tego rodzaju plików cookies zostało opisane poniżej.

 

Analiza i statystyka

Wykorzystuję cookies do śledzenia statystyk strony, takich jak liczba osób odwiedzających, rodzaj systemu operacyjnego i przeglądarki internetowej wykorzystywanej do przeglądania strony, czas spędzony na stronie, odwiedzone podstrony etc. Korzystam w tym zakresie z narzędzia Google Analytics. Zbierane w tym zakresie informacje są całkowicie anonimowe i nie pozwalają na Twoją identyfikację. W tym celu wykorzystywane są pliki cookies firmy Google LLC dotyczące usługi Google Analytics.

Korzystanie z usług Google Analytics wiąże się z zaimplementowaniem w kodzie mojej strony udostępnionego przez Google kodu śledzącego (tzw. tracking code). Kod ten bazuje na plikach cookies, ale może wykorzystywać również inne technologie śledzące.

 

Marketing

Korzystam z narzędzi marketingowych Facebooka, by kierować do Ciebie reklamy w tym serwisie. W tym celu zaimplementowałem w kodzie platformy Pixel Facebooka, który zapamiętuje Twoje odwiedziny. W tym celu wykorzystywane są pliki cookies firmy Facebook.

 

Filmy z serwisu Youtube oraz Vimeo

Na stronie osadzam filmy pochodzące z serwisu YouTube oraz Vimeo. Wyświetlając taki film, godzisz się na wykorzystywanie plików cookies firmy Google LLC dotyczących usługi YouTube lub plików cookies firmy Vimeo.

 

Funkcje społecznościowe

Zapewniam możliwość korzystania z funkcji społecznościowych, takich jak udostępnianie treści w serwisach społecznościowych oraz subskrypcja profilu społecznościowego. Korzystanie z tych funkcji wiąże się z wykorzystywaniem plików cookies administratorów serwisów społecznościowych takich jak Facebook, Instagram, YouTube.

 

Logi serwera

Korzystanie ze strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest strona. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera.

Logi obejmują m.in. Twój adres IP, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym z jakiego korzystasz. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze.

Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze serwisu i nie są wykorzystywane przeze mnie w celu Twojej identyfikacji.

Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania stroną a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.

Załącznik do Regulaminu nr 4 – Zasady weryfikowania i moderowania Treści, zgłaszania Nielegalnych Treści, Treści niezgodnych Regulaminem, wydawanie decyzji oraz prawo odwołania się od decyzji

 

 1. ZASADY WERYFIKOWANIA MODEROWANIA TREŚCI

1.1.Firma może weryfikować Treści pozostawione przez Użytkownika w Serwisie. Weryfikacja Treści polega na dokonaniu przeglądu i analizy pod względem Nielegalnych Treści lub Treści niezgodnych z Regulaminem. Przedmiotowa analiza wykonywana jest przez Właściciela Serwisu lub upoważnionego pracownika albo współpracownika.

1.2.Weryfikacja, o której mowa w ustępie 1.1. powyżej prowadzona jest z inicjatywy Właściciela Serwisu, odbywa się w dobrej wierze i z należytą starannością w celu wykrycia, identyfikacji lub usunięcia Nielegalnych Treści, Treści niezgodnych z Regulaminem lub uniemożliwienia dostępu do tych Treści.

1.3.Firma podejmuje bezzwłocznie odpowiednie działania w celu usunięcia lub uniemożliwienia dostępu do Nielegalnych Treści, gdy uzyska taką wiedzę, wiadomość lub zgłoszenie.

1.4.W razie stwierdzenia, że umieszczone przez Użytkownika Treści są niezgodne z Regulaminem lub kwalifikowane są jako Nielegalne Treści, Firma podejmuje następujące ograniczenia:

 • Treść uznana za Nielegalną Treść lub Treść niezgodną z Regulaminem może zostać usunięta w całości z Serwisu lub zmodyfikowana w ten sposób, że zostanie ona zanonimizowana;
 • W stosunku do Użytkownika rozpowszechniającego Nielegalne Treści lub Treści niezgodne z Regulaminem Usługi elektroniczne mogą zostać zawieszone lub zakończone w całości lub w części.
 • Firma niezwłocznie powiadamia Użytkownika, który zamieścił Treść podlegającą usunięciu lub animizacji w formie decyzji. Decyzja Właściciela Serwisu zawiera uzasadnienie oraz informację o możliwości złożenia odwołania od decyzji.

 

 1. ZGŁASZANIE NIELEGALNYCH TREŚCI I TREŚCI NIEZGODNYCH Z REGULAMINEM

2.1. Każdy Użytkownik ma prawo i obowiązek zgłaszania do Właściciela Serwisu Treści, które w jego ocenie naruszają Regulamin lub stanowią Nielegalne Treści.

2.2. Zgłoszenie Nielegalnych Treści lub Treści niezgodnych z Regulaminem można dokonać:

▪ w formie elektronicznej na adres: kontakt@marketingzglowa.pl

▪ za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego w Serwisie.

2.3. W Zgłoszeniu należy podać:

▪ imię i nazwisko lub nazwę (firmę) oraz adres e-mail Użytkownika dokonującego zgłoszenia, z wyjątkiem zgłoszenia dotyczącego informacji uznawanych za związane z przestępstwami, o których mowa w art. 3–7 Dyrektywy 2011/93/UE, tj.:

– przestępstwem związanym z niegodziwym traktowaniem w celach seksualnych;

– przestępstwem związanym z wykorzystywaniem seksualnym;

– przestępstwem związanym z pornografią dziecięcą;

– przestępstwem nagabywania dzieci do celów seksualnych;

– przestępstwem podżegania, pomocnictwa i usiłowania przestępstw, o których mowa powyżej.

▪ wystarczająco uzasadnione wyjaśnienie powodów, dla których zgłaszający Użytkownik uważa, że zgłaszane Treści stanowią Nielegalne Treści lub Treści niezgodne z Regulaminem;

▪ jasne wskazanie dokładnej elektronicznej lokalizacji zgłaszanych Treści takich jak podanie dokładnego adresu (-ów) URL oraz w stosownych przypadkach, dodatkowe informacje umożliwiające identyfikację Nielegalnych Treści lub Treści Niezgodnych z Regulaminem;

▪ oświadczenie potwierdzające powzięte w dobrej wierze przekonanie Użytkownika dokonującego zgłoszenia, że informacje i zarzuty w nim zawarte są prawidłowe i kompletne.

2.4. Jeżeli zgłoszenie zawiera elektroniczne dane kontaktowe Użytkownika, który dokonał

zgłoszenia, Kancelaria bez zbędnej zwłoki przesyła temu Użytkownikowi potwierdzenie otrzymania zgłoszenia.

2.5. Jeżeli zgłoszenie nie zawiera wszystkich informacji, o których mowa w punkcie 2.3. lub zawiera błędne informacje, Firma może zwrócić się do zgłaszającego Użytkownika o ich uzupełnienie lub poprawienie wskazując 14-dniowy termin do ich uzupełnienia lub poprawienie pod rygorem pozostawienia ich bez rozpoznania.

2.6.Wszelkie zgłoszenia rozpoznawane są niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia ich otrzymania.

2.7.Wszystkie zgłoszenia oraz podejmowane na ich podstawie decyzje rozpatrywane są w sposób terminowy, niearbitralny i obiektywny oraz z zachowaniem należytej staranności.

2.8. Firma nie korzysta z algorytmicznego systemu do podejmowania decyzji.

2.9.W przypadku, gdy Firma poweźmie jakiekolwiek informacje dające podstawę do podejrzenia, że popełniono, popełnia się lub może dojść do popełnienia przestępstwa zagrażającego życiu lub bezpieczeństwu osoby lub osób, natychmiast informuje o swoim podejrzeniu organy ścigania lub organy sądowe i przekazuje wszystkie dostępne informacje na ten temat.

 

 

III. DECYZJE WŁAŚCICIELA SERWISU I PRAWO ODWOŁANIA SIĘ

3.1. W razie stwierdzenia przez Właściciela Serwisu, że umieszczone przez Użytkownika Treści są niezgodne z Regulaminem lub kwalifikowane są jako Nielegalne Treści, Firma podejmuje decyzje zgodnie z procedurą określoną w punkcie 1.2. niniejszego Załącznika o czym informuje Użytkownika rozpowszechniającego Nielegalne Treści lub Treści niezgodne z Regulaminem – o ile Firma zna odpowiednie elektroniczne dane kontaktowe tego Użytkownika.

3.2. Firma informuje Użytkownika, którego dotyczy decyzja najpóźniej w dniu nałożenia ograniczenia, bez względu na powód i sposób jego nałożenia.

3.3. Obowiązek, o którym mowa w ustępie 3.1-3.2. niniejszego Załącznika nie ma zastosowania w sytuacji, gdy Nielegalne Treści lub Treści niezgodne z Regulaminem są wprowadzającymi w błąd treściami handlowymi o dużej objętości.

3.4. Decyzja, o której mowa w ustępie 3.1. powyżej, zawiera jasne i konkretne uzasadnienie w odniesieniu do podjętych przez Właściciela Serwisu działań.

3.5. Uzasadnienie decyzji, o której mowa w ustępie 3.1. powyżej, zawiera co najmniej następujące informacje:

▪ wskazanie czy decyzja obejmuje usunięcie Treści, uniemożliwienie dostępu do nich, depozycjonowanie lub ograniczenie widoczności Treści lub zawieszenie lub zakończenie płatności pieniężnych odnoszących się do takich Treści albo nakłada inne środki, w odniesieniu do Treści, oraz w stosownych przypadkach, zakres terytorialny decyzji i okres jej obowiązywania;

▪ fakty i okoliczności, na podstawie których podjęto decyzję, w tym w stosownych przypadkach informację, czy decyzję podjęto na podstawie zgłoszenia dokonanego zgodnie z zawiadomieniem innego Użytkownika czy na podstawie dobrowolnych czynności sprawdzających prowadzonych z własnej inicjatywy oraz, gdy jest absolutnie niezbędne, tożsamość zgłaszającego Użytkownika;

▪ informacje na temat wykorzystania zautomatyzowanych środków podczas podejmowania decyzji, w tym informację, czy decyzję podjęto w odniesieniu do Treści wykrytych lub zidentyfikowanych z wykorzystaniem zautomatyzowanych środków;

▪ jeżeli decyzja dotyczy potencjalnie Nielegalnych Treści, wskazanie podstawy prawnej, na której opiera się decyzja, oraz wyjaśnienia dotyczące powodów, dla których na tej podstawie uznaje się dane informacje za Nielegalne Treści;

▪ jeżeli decyzja opiera się na zarzucanej niezgodności informacji z Regulaminem, wskazanie postanowienia Regulaminu, na której opiera się decyzja, oraz wyjaśnienia dotyczące powodów, dla których uznaje się dane Treści są niezgodne z tym postanowieniem;

▪ jasne i przyjazne dla Użytkownika informacje na temat przysługujących mu możliwości odwołania się od decyzji, w szczególności w stosownych przypadkach za pośrednictwem wewnętrznych mechanizmów rozpatrywania skarg, pozasądowego rozstrzygania sporów i sądowych środków odwoławczych.

3.6. Decyzja Właściciela Serwisu nie zawiera informacji, o których mowa w ustępie 3.5. powyżej w przypadku, gdy Kancelaria otrzymał nakaz podjęcia działań przeciwko Nielegalnym Treściom wydany przez odpowiednie krajowe organy sądowe lub administracyjne.

3.7. Użytkownik, wobec Treści którego podjęte ograniczenia, o których mowa w ustępie 1.4 ma prawo złożyć odwołanie.

3.8. Odwołanie można złożyć w formie elektronicznej na adres: kontakt@marketingzglowa.pl.

3.9. Odwołanie powinno zawierać co najmniej:

▪ imię i nazwisko lub nazwę odwołującego się Użytkownika;

▪ dane kontaktowe;

▪ szczegółowe uzasadnienie, dlaczego w ocenie odwołującego się Użytkownika decyzja Właściciela Serwisu jest błędna i powinna zostać zmieniona.

3.10. Wszelkie odwołania rozwiązywane są niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia odwołania. Składający odwołanie otrzymuje odpowiedź w formie wiadomości poczty elektronicznej wysłanej na adres e-mail, z którego zostało wysłane odwołanie.